Android kurs

201 lekcije


Java

Java OOP

Java Advance

Adapters & AdapterViews

Maps & Location

Publish application

Java OOP - Objekti

Objekat je instanca neke klase. Objekat kreiramo korišćenjem odgovarajućeg konstruktora i ključne reči new. Ova ključna reč u memoriji zauzme odgovarajuću memorijsku lokaciju za taj objekat i uvek vraća referencu na taj objekat.

U programima se kreira veliki broj objekata i nad njima se pozivaju njihove metode koje rade sa odgovarajućim atributima tih objekata. Objekti jedne klase moraju da imaju sve atribute i metode te klase. Nemamo ograničenje u kreiranju broja objekata neke klase.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više