Android kurs

201 lekcije


Java

Java OOP

Java Advance

Adapters & AdapterViews

Maps & Location

Publish application

Java OOP - Konstruktor

Konstruktori predstavljaju poseban vid metode, koje koristimo kako bismo inicijalizovali objekte neke klase. Konstruktor mora da ima isto ime kao i klasa. Svaka klasa ima najmanje jedan konstruktor. Ako u klasi ne kreiramo konstruktor, java za nas u pozadini generiše default konstruktor koji je bez parametara i služi da se u memoriji kreira objekat sa default vrednostima. Ako sami dodamo novi konstruktor sa parametrima, default konstruktor se gubi. U klasi možemo da imamo veći broj konstruktora ali oni moraju da se razlikuju po broju i po tipu parametara. Konstruktor sa parametrima se najčešće koristi u situacijama kada hoćemo prilikom kreiranja objekta odmah da prosledimo i neke vrednosti za atribute tog objekta.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više