Kurs JAVA programiranja

Kurs Java programiranja obuhvata intenzivnu školu Jave i praktičan rad na razvoju softverskog rešenja koristeći programski jezik Java

  • Web
  • HTML
  • Java
  • REST api
  • SOAP api
  • OOP
  • WEB servisi

Kurs JAVA programiranja

Velibor Cekić

Velibor Cekić

instruktor

Senior Software Architect i Lead Java Instructor
Velibor je profesionalni programer više od 15 godina. Tokom svoje karijere radio je za razvoju globalnih projekata, koje zahtevaju veliko iskustvo iz više oblasti. Ono što ga čini jedinstvenim u Cubes Školi jeste zaista njegova profesionalna karijera – Velibor radi na softverima koji se koriste u bankama, vladama, vojsci i policiji velikih država. Radi se o softverima sa kompleksnom arhitekturom i velikim brojem korisnika. Kada je Velibor počeo sa programiranjem pre više od dvadeset godina, nije bilo online materijala niti "lakog" načina učenja. Zbog toga Velibor na svojim kursevima koristi go

Sadržaj kursa
Kurs JAVA programiranja

POGLAVLJE 01 - JAVA Refresher

U ovom poglavlju polaznici se upoznaju sa osnovim konceptima programiranja, objektno-orijentisanim programiranjem i svim mogućnostima koje ono pruža.

POGLAVLJE 02 - Uvod u JAVA EE

Cilj ovog dela kursa  jeste da upozna polaznika sa web standardima, konceptima, šta je API i šta su servisi.

POGLAVLJE 03 - JAVA Web aplikacije i Servleti

Šta je HTTP a šta HTTPS, šta su JAVA servlet klase i kako se one mapiraju na URL, životni vek servleta, CDI managed bean-ovi i još mnogo toga očekuje polaznike u ovom delu kursa.

POGLAVLJE 04 - SOAP servisi i JAX-WS API

Polaznici kursa se upoznaju SOAP servisima, JAX-WS API-ijem i web servis klijentima.

POGLAVLJE 05 - REST servisi i JAX-RS API

Polaznici kursa se upoznaju REST servisima, JAX-RS API-ijem i na koji način je najbolje korisiti ove servise.

POGLAVLJE 06 - EJB

Enterprise JavaBeans predstavlja jedno od najbitnijih celina na kursu i obuhvata detaljno proučavanje EJB komponenti i EJB business metoda, kao i EJB life cycle i  asinhrone EJB operacije.

POGLAVLJE 07 - Persistence i JPA entiti

Ovo poglavlje obuhvata JPA entitete, Object-Relational Mappings (ORM), entity manager, conversions, validations, and key generation, kao i kreiranje i izvršavanje JPQL izraza.

POGLAVLJE 08 - JAVA Web aplikacije i JavaServer Faces

Takođe jedno od bitnih poglavlja kursa koje će vas upoznati sa JavaServer Faces tehnologijom, UI komponentama, Expression Language...

POGLAVLJE 09 - Napredni JAVA koncepti

U ovom delu produbljuju se znanja iz svih prethodno navedenih poglavlja i sklapaju u jednu celinu.

POGLAVLJE 10 - Projekat - mentorski rad

Polaznici kursa će uz prisustvo mentora raditi zajedno na realnom projektu kao tim.

Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme. Sledeći upisni rok je septembar 2019. godine

Molimo vas koristite Vaše pravo ime i prezime
Broj telefona na koji možemo da vas kontaktiramo
Vaša email adresa za verifikaciju naloga