Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

1/7

Da li imaš neko prethodno iskustvo u programiranju?